Λέξεις από "ανακήρυξη" έως "ανάπλους"

ανακήρυξη = απονομή,επισημοποίηση,ανάδειξη, αναγόρευση, ονομασία, χρίσμα, ανάρρηση # καταβίβαση, απόλυση, καθαίρεση, κατάργηση<ανά+κηρύσσω
ανακίνηση = διαπραγμάτευση, συζήτηση, διπλωματεία, μνεία, μηχανισμός, αναμόχλευση, αναταραχή, παλινδρόμηση, ελιγμός # τροχοπέδηση, παράλυση, αδράνεια, απολίθωση, πέτρωμα, σταθερότητα, αγαλματοποίηση
ανακολουθία = ασχεσία, ασυνάφεια, απομόνωση, απολυτότητα, ασυμφωνία, ασυνέπεια, αντίφαση # συνάφεια, αμοιβαιότητα, συνειρμός, συνοχή, παραλληλία, ομοιότητα, ρύθμιση, συντονισμός
ανακομίζω (λείψανα) = σηκώνω, εκφέρω, αποθέτω, κηδεύω, επαναθέτω, αποκαθιστώ
ανακοπή = ασυνέχεια, παύση, τερματισμός, διάλειμμα, περιορισμός, περιοδικότητα, εμπόδιο, πρόσκομμα, κώλυμα, αναστολή, αναχαίτηση, συγκράτηση # συνέχεια, εξακολούθηση, διάρκεια < ανά+κόπτω
ανάκρουση (πρύμνης) = ανάπλους, οπισθοχώρηση, υποχώρηση, εξαφάνιση, οπισθοδρόμηση, σύμπτυξη<ανά+κρούω
ανάκτηση (δυνάμεων) = εύρεση, απόκτηση, ανακάλυψη, εξιχνίαση, σφετερισμός, κατάσχεση, προσάρτηση, ανακούφιση, αναψυχή, ανάπαυλα, ανασασμός # απώλεια, αφανισμός, εξάντληση, εξάτμιση, διαφυγή, εξάντληση, κατάπτωση, υπερκόπωση<ανά+κτώμαι
ανακύκληση = επανάληψη, υποτροπή, επαναφορά, μονοτονία, επάνοδος, ανανέωση, συχνότητα<ανά+κυκλέω(ανακύκλωση<ανά+κυκλόω,δηλ.περικυκλώνω,δε γυριζω σε αφετηρία)
ανακύπτω =(-υψη) εμφανίζω, προβάλλω, παρουσιάζω, προσκομίζω # εξαλείφω<ανά+κύπτω
ανακωχή = ειρήνη, ασφάλεια, ομόνοια, ουδετερότητα, περιφρούρηση, συνομολόγηση, συνθηκολόγηση, συμβιβασμός,εκεχειρία # σύρραξη, εχθροπραξία, σύγκρουση, συμπλοκή, αψιμαχία, πεζομαχία<ανά+οκωχή(<έχω)
αναλγησία =(-ικός,-ητος) ασπλαγχνία,αναισθησία,παχυδερμία, απανθρωπιά, αναισθησία, σκληροκαρδία, αστοργία, ωμότητα, ασυγκινησία # ελεημοσύνη, οικτιρμός, φιλευσπλαγχνία, αλτρουισμός<α+άλγος
ανάληψη = αποδοχή εκτέλεσης έργου, πρόσληψη, άντληση, εισδοχή, εφοδιασμός, είσπραξη, λήψη εκ νέου, συνάθροιση, ανάληψη χρημάτων, δέσμευση, αναδοχή # εξαίρεση, καταβολή <ανά + λαμβάνω
αναλίσκομαι = εξατμίζομαι, διαρρέω, υπονομεύω, βλάπτομαι, φθείρομαι, καταβιβρώσκω, χάνομαι, ερειπώνω, καταρρακώνω, καταναλώνομαι, εξαντλούμαι, δαπανώμαι, αποκάμνω, κατατρίβομαι, καταπονούμαι, κοπώνομαι # διατηρούμαι, επανευρίσκω<ανά+αλίσκομαι
αναλλοίωτος = αμετάτρεπτος, αμετάπλαστος, αμεταρρύθμιστος, αμεταμόρφωτος # αλλαγμένος, μεταβλητός, μεταποιήσιμος, ασταθής, ρευστός, εξίτηλος<α+άλλος
αναλογίζομαι = διανοούμαι, στοχάζομαι, διαβουλεύομαι, συσκέπτομαι, συγκεντρώνομαι, ανασκοπώ
αναλογικός = συμμετρικός, αντίστοιχος, ομόλογος, παράλληλος, συζυγής, σύμμετρος, παρεμφερής, στρωτός, τακτικός, ρυθμικός, ισόχρονος # ασύμμετρος, ακανόνιστος, δυσαρμονικός, έκρυθμος, ιδιότυπος, ετεροταγής
ανάλογος = αντίστοιχος, παρεμφερής, όμοιος, παρόμοιος, ισοδύναμος, ισότονος, συναφής, παραπλήσιος, ομοφυής, ομότροπος,ομοούσιος, συνώνυμος, ισόποσος, ισομήκης, ισοπαχής # ανόμοιος, αλλοιοφανής, αγνώριστος, ανομοιόμορφος, ετερότροπος, ιδιάζων, ανισότιμος
αναλώνω = ξοδεύω, δαπανώ, εξαντλώ, ερειπώνω, καταρρακώνω, εξαφανίζω, εξατμίζω, διαρρέω # εξασφαλίζω, αλιεύω, αντεπεξέρχομαι,αντιμετωπίζω<ανά+αλίσκω
αναμεμιγμένος = (μτχ)ανακατωμένος, νοθευμένος, μπλεγμένος, συγκερασμένος, συντετηγμένος, εύπλαστος, κοινωνός, συμμέτοχος, μπερδεμένος # ανέρωτος, άκρατος, ακραιφνής, αμιγής, σκέτος <ανά+μειγνύω
αναμέτρηση = στάθμιση, άμιλλα, υπολογισμός, διαγώνισμα, περίσκεψη, εμβάθυνση, αντίδραση, καταπολέμηση, μονομαχία, διαγωνισμός, συνάντηση # ασκεψία, ασυλλογιστία, σύμπραξη, αλληλοβοήθεια
αναμηρυκασμός =επανάληψη, πολτοποίηση, αναμάσημα, ροκάνισμα, αναχάραγμα, ξανακύλημα, επανεμφάνιση, ψιττακισμός, παλιλλογία<ανά+μηρύομαι(τυλίγω)
αναμειγνύω = ανακατώνω, αναδεύω, ανακινώ, αναταράσσω, παρασύρω, συνοθυλεύω, συγχωνεύω, μεταλαμβάνω, εμπλέκω, συμμετέχω # αποσκοπώ, διχάζω, διχοτομώ, αποσύρω, απομακρύνω <ανά+μειγνύω
αναμόχλευση = ανασήκωμα, έξαψη, ηλεκτρισμός, αναζωπύρωση, υπερδιέγερση, υπερθέρμανση # κατασίγαση, γαλήνευση, κατευνασμός, καταπράυνση<ανά+μοχλός
αναμφίλεκτος = αναμφισβήτητος, αναμφίβολος, αναντίρρητος, ασυζήτητος # αντιτιθέμενος, διαφιλονικούμενος,επίμαχος, επίδικος, αβέβαιος<α+αμφί+λέγω
ανάνηψη =(-ικός) διαύγεια, ισορροπία, νηφαλιότητα, ξύπνημα, αφύπνιση, ανάκτηση, επάνοδος, μεταμέλεια, μετάνοια # τύφλωση, παραφροσύνη, υπνηλία<ανά+νήφω(ειμαι νηφάλιος)
ανανταπόδοτος = ανεπίστρεπτος,αμελής, αγύριστος, ανεξόφλητος, κατακρατηθής, μονομερής # εξοφλημένος, αποδοθής, αμοιβαίος<α+αντί+από+δίδω
αναντίρρητος = βέβαιος, βάσιμος, ασφαλής, αξιόπιστος, αναμφίβολος, ασυζήτητος, ομόφωνος, σύσσωμος, ομόγνωμος, ομόψυχος, αναμφίλεκτος # αμφίβολος, αόριστος, ασαφής, αθεμελίωτος, ανεδαφικός, ασύστατος<α+αντί+λέγω
αναξιόπιστος = ανεμπίστευτος, αφερέγγυος, επισφαλής, ύποπτος, αναξιόχρεος # εχέγγυος, ασφαλής <ανά +άγω+πίστη
ανάπαυλα = ανασασμός, αδράνεια, καλοπέραση, διάλειμμα,ανακούφισμα, ασυνέχεια, παύση, ανακωχή # υπερκόπωση, καταπόνηση, φθορά, κάματος, αποσταμός, κατάπτωση, τήρηση, εξακολούθηση<ανά+παύω
ανάπλους = εξαναγωγή, αρμένισμα, πλεύση, μεθόρμιση, ανάκρουση πρύμνης,αντίσταση < ανά +πλους